Ulubione projekty

Twoja lista jest pusta

Dodano projekt

Usunięto projekt

Zmiany w Prawie budowlanym - od 19 września 2020 nowe przepisy

Od 19 września 2020 r. zacznie obowiązywać nowelizacja Prawa Budowlanego. W świetle nowych przepisów projekt budowlany będzie podzielony na trzy odrębne części: projekt zagospodarowania działki, uproszczony projekt architektoniczno-budowlany oraz odrębny, szczegółowy projekt techniczny. Nowe wytyczne dotyczą m.in. pozwoleń na budowę, zgłoszeń, istotnego odstąpienia od projektu budowlanego, a także procesu legalizacji samowoli budowlanych. Zmiany mają na celu uproszczenie procedur – ma być łatwiej, szybciej i przyjaźniej dla inwestorów.

W świetle nowych przepisów 2020 projekt budowlany będzie podzielony na trzy odrębne części

 

1.     Projekt zagospodarowania terenu (PZT)

Projekt obejmuje m.in.:

-  projektowane zagospodarowanie działki: usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych

-  układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich

-  układ sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, z przyłączami do sieci zewnętrznych i wewnętrznych urządzeń budowlanych

-  sposób dostępu do drogi publicznej

-  określenie granic działki, ukształtowanie terenu

-  informacje o zakazach i innych uwarunkowaniach wynikających z przepisów odrębnych, dotyczących m. in. zagrożeń dla środowiska, wpływie eksploatacji górniczej, wpisie do rejestru zabytków lub innych wynikających z zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy

-informację o obszarze oddziaływania obiektu

2.     Projekt architektoniczno-budowlany (PAB)  

Projekt obejmuje m.in.:

-  projektowany układ przestrzenny oraz formę architektoniczną obiektu budowlanego pokazaną na rysunkach elewacji, rzutów kondygnacji i przekrojów

-  zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego

-  charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, takie jak zestawienie powierzchni, kubatury, wysokość, wymiary, liczba kondygnacji

-  opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

-  parametry techniczne charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko

-  informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniającego użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

-  informacja i postanowienie udzielające zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, jeżeli zostało wydane

inne wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia


3.     Projekt techniczny (PT)

Projekt obejmuje m.in.:

-  projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych

-  geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu

-  rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne przegród budowlanych

-  rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego oraz sposób powiązania instalacji z sieciami zewnętrznymi

-  podstawowe wyniki obliczeń z doboru rodzaju i wielkości urządzeń instalacyjnych

-  charakterystykę energetyczną budynku

w zależności od potrzeb: szczegółowe rysunki wykonawcze i inne opracowania projektowe


Ważne

Do urzędu składamy PZT i PAB w 3 egzemplarzach

Do każdej kopii należy dołączyć:

 Kopię uprawnień budowlanych

 Kopię zaświadczenia o przynależności do izby

 Oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego


PT jest wymagany przed rozpoczęciem robót budowlanych

   Obowiązkiem inwestora jest przekazanie PT kierownikowi budowy

   W trakcie robót PT musi być okazywany organom nadzoru budowlanego

   PT musi być spójny z PZT i PAB, i zawierać kopie uprawnień, zaświadczeń i oświadczeń jak PZT i PAB

   Wymagany wraz z zawiadomieniem o zakończeniu inwestycji i przekazany do nadzoru budowlanego


Warto wiedzieć 

Nowelizacja ustawy wchodzi w życie 19 września 2020 r., jednak jeszcze przez 12 miesięcy od tej daty Inwestor będzie mógł wybrać formę projektu budowlanego dołączanego do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia. Obecnie obowiązujące przepisy będą mogły być zastosowane w przypadku dołączenia projektu na dotychczasowych zasadach. Ta sama zasada będzie dotyczyć spraw wszczętych i niezakończonych oraz gdy budowa jest realizowana na podstawie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, wydanych przed wejściem w życie zmian.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pozn. zmianami)

2. Ustawa z dn. 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 471)

3. Dz.U. 2020 poz. 1333 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane.


Może Cię zainteresować również:

  • Standard WT 2021

    Od 2021 czekają nas zmiany w Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zgodnie z którymi wszystkie nowo budowane domy na terenie UE będą musiały spełniać zaostrzone wymagania dotyczące [...]

    Więcej
  • DOMY zgodne z WT 2021 - zobacz nowy e-book online

    Od 2021 czekają nas zmiany w Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zgodnie z którymi wszystkie nowo budowane domy na terenie UE będą musiały spełniać zaostrzone wymagania dotyczące [...]

    Więcej
Bezpłatna pomoc architekta

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą.

Zamawiając usługi forum i dzienników budowy, przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę na świadczenie tych usług i przetwarzanie przez Usługodawcę, którym jest Pracownia Projektowa ARCHIPELAG A. Wójciak, R. Wójciak Sp. J., jako Administratora danych, podanych w formularzu danych osobowych, na zasadach wskazanych w Regulaminie i Polityce Prywatności serwisu ARCHIPELAG.pl.

Jeśli chcesz także otrzymywać bonusy i informacje dotyczące akcji promocyjnych naszych i naszych Partnerów, wyraź zgodę dodatkową i zaznacz odpowiednie pole. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, którym jest Pracownia Projektowa ARCHIPELAG A. Wójciak, R. Wójciak Sp. J. z siedzibą: ul. M. Smoluchowskiego 56/3, 50-372 Wrocław, nr KRS 0000123673, NIP: 897-16-05-744, REGON: 931987209:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy Cię, że (przeczytaj klauzulę informacyjną):

czytaj całość ›
Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe do wypełnienia