Ulubione projekty

Twoja lista jest pusta

Dodano projekt

Usunięto projekt

Dokumenty

Umowa z wykonawcą robót budowlanych

Zanim rozpocznie się budowa domu, konieczne jest wynajęcie odpowiedniego wykonawcy lub przynajmniej podpisanie z nim umowy przedwstępnej o wykonanie robót budowlanych. Dobrze sformułowany dokument pomoże uniknąć nieprzewidzianych utrudnień i konfliktów w trakcie budowy.

Rodzaje umów

Choć umowa ustna między zleceniodawcą a wykonawcą jest w świetle prawa tak samo ważna jak zawarta na piśmie, to ta druga forma jest wymagana w przypadku robót budowlanych, gdyż w razie jakichkolwiek sporów można w sposób prosty ustalić jej treść. Oprócz tego w przypadku braku umowy na piśmie nie można żądać kar umownych i wyegzekwowanie naprawy usterek staje się utrudnione. Umowa o roboty budowlane jest specyficzną wersją umowy o dzieło i musi być zgodna z opisującymi ją przepisami kodeksu cywilnego oraz prawem budowlanym. Zwykłą umowę o dzieło, zamiast umowy o roboty budowlane, można zastosować jedynie w przypadku drobnych prac (np. wykończeniowych), które według prawa budowlanego nie kwalifikują się jako roboty budowlane.

Umowa powinna zawierać:

 • miejsce i datę zawarcia umowy
 • dokładne określenie stron
 • przedmiot umowy
 • zakres prac (do umowy należy dołączyć jako załącznik szczegółowy harmonogram robót oraz ustalić, które z nich wykonawca zrealizuje osobiście, a które będą realizować zatrudniani przez niego podwykonawcy)
 • terminy (przekazania dokumentacji, przekazania terenu budowy, realizacji poszczególnych etapów, odbiorów itd.)
 • sposoby dokonywania przekazań i odbiorów, skład komisji dokonującej odbiorów
 • rodzaj i wysokość wynagrodzenia wykonawcy oraz sposoby i terminy płatności
 • określenie kar umownych
 • dokumentację projektową w formie załącznika
 • pozostałe ustalenia związane ze specyfiką konkretnej inwestycji
 • podpisy stron

Harmonogram prac

Bardzo ważnym punktem jest przygotowanie szczegółowego harmonogramu prac. Prawnie wymagane jest określenie, które prace będzie realizował samodzielnie wykonawca, a które za pomocą podwykonawcy. Każda umowa, zawierana między wykonawcą a podwykonawcą, wymaga zgody inwestora (jeśli w terminie 14 dni od przedstawienia umowy lub jej projektu inwestor nie zgłosi sprzeciwu, jest to równoznaczne z jego zgodą). Zawieranie umów przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymaga zgody zarówno inwestora, jak i głównego wykonawcy.

Solidarna odpowiedzialność wykonawcy i inwestora

W myśl przepisów kodeksu cywilnego dotyczących umowy o roboty budowlane inwestor i wykonawca są solidarnie odpowiedzialni za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. Oznacza to, że podwykonawca - w przypadku nieotrzymywania należnego wynagrodzenia od wykonawcy w wyznaczonym terminie - może dochodzić swych roszczeń także u inwestora. W ten sposób inwestor jest zobligowany do kontroli przepływów finansowych między wykonawcą a podwykonawcami.

Gwarancje właściwego wykonania robót budowlanych

Bardzo często wykonawcy proponują własne wzory umów o roboty budowlane. Należy je dokładnie przeanalizować, a najlepiej skonsultować się z prawnikiem, jeśli istnieje taka możliwość. Każdą umowę można negocjować, a jedynym wyznacznikiem (i ograniczeniem) jej treści są przepisy kodeksu cywilnego. Podpisanie nawet najlepiej skonstruowanej umowy nie daje jednak inwestorowi pełnych gwarancji, że prace realizowane przez wykonawcę będą terminowe i nie będą zawierać usterek. Jak można takie gwarancje uzyskać bez uciekania się do procedury korzystania z rękojmi?

Najprostszym i dość często stosowanym sposobem jest uzgodnienie w umowie o roboty budowlane zatrzymywania części kwot z każdej raty należności jako tzw. gwarancji dobrego wykonania. Kwoty te należy wyliczać od sumy netto odpowiedniej faktury (VAT - zgodnie z przepisami - powinien zostać zapłacony w całości) i nie powinny one przekraczać 5-10%. Taką kaucję "zwraca się" wykonawcy dwuetapowo - połowę po zakończeniu robót budowlanych i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu (o ile jest wymagane) oraz po usunięciu usterek stwierdzonych w czasie odbioru końcowego. Resztę pozostawia się jako zabezpieczenie obowiązku usuwania usterek w okresie gwarancyjnym (najczęściej 1 rok od ukończenia budowy), a po jego upływie rozlicza się kaucję do końca.

Jeśli w umowie uzgadniane są zaliczki dla wykonawcy, dobrze jest określić je słowem "zadatek". W ten sposób, zgodnie z kodeksem cywilnym, wykonawca, który nie wywiąże się z umowy, musi zwrócić inwestorowi ów zadatek w podwójnej wysokości. Natomiast jeśli inwestor nie dopełni warunków umowy lub przyczyna jej rozwiązania przedstawiona przez niego nie będzie obiektywna - wykonawca może zaliczkę zatrzymać.

 


Czytaj również:

 • Umowa o projektowanie domu

  Niezależnie od tego, czy rzecz dotyczy opracowania projektu indywidualnego czy adaptacji projektu gotowego, umowa o projektowanie domu musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  Więcej
Bezpłatna pomoc architekta

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą.

Zamawiając usługi forum i dzienników budowy, przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę na świadczenie tych usług i przetwarzanie przez Usługodawcę, którym jest Pracownia Projektowa ARCHIPELAG A. Wójciak, R. Wójciak Sp. J., jako Administratora danych, podanych w formularzu danych osobowych, na zasadach wskazanych w Regulaminie i Polityce Prywatności serwisu ARCHIPELAG.pl.

Jeśli chcesz także otrzymywać bonusy i informacje dotyczące akcji promocyjnych naszych i naszych Partnerów, wyraź zgodę dodatkową i zaznacz odpowiednie pole. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, którym jest Pracownia Projektowa ARCHIPELAG A. Wójciak, R. Wójciak Sp. J. z siedzibą: ul. M. Smoluchowskiego 56/3, 50-372 Wrocław, nr KRS 0000123673, NIP: 897-16-05-744, REGON: 931987209:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy Cię, że (przeczytaj klauzulę informacyjną):

czytaj całość ›
Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe do wypełnienia