Ulubione projekty

Twoja lista jest pusta

Dodano projekt

Usunięto projekt

Projekt budowlany 2021

We wrześniu kończy się okres przejściowy dla wprowadzenia nowego zakresu i formy projektu budowlanego. Zgodnie z nowelizacją Prawa budowlanego nowa dokumentacja jest podzielona na trzy odrębne części: projekt zagospodarowania działki lub terenu (PZT), projekt architektoniczno-budowlany (PAB) oraz projekt techniczny (PT), z których tylko dwie – PZT oraz PAB stanowią załączniki do wniosku składanego w urzędzie. 

Projekt budowlany sporządzony na starych zasadach można składać jeszcze tylko do 19 września 2021. 

Nowy podział projekt budowlanego 

Od 19.09.2021 do urzędu należy składać komplet 3 egzemplarzy projektu architektoniczno-budowlanego (PAB) oraz 3 egzemplarze projektu zagospodarowania terenu (PZT) wraz z:

 • kopią uprawnień budowlanych i zaświadczenia o przynależności do izby
 • oświadczeniem projektanta i projektanta sprawdzającego

Do kierownika budowy koniecznie musi trafić projekt techniczny (PT), który powinien wraz z postępem robót być aktualizowany, gotowy do okazania organom nadzoru budowlanego. Finalnie musi być spójny z PZT i PAB oraz zawierać kopie uprawnień, zaświadczeń i oświadczeń jak PZT i PAB.

Projekt gotowy

Dokumentacja PAB + PT (projekt architektoniczno-budowlany + projekt techniczny). 

przygotowana przez Pracownię zawiera:

 • 3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego (PAB) ze szczegółowym opisem
 • 2 egzemplarze projektu technicznego (PT) (architektura, konstrukcja, instalacje: wodno-kanalizacyjna, c.o., elektryczna, gazowa (jeśli występują)) ze szczegółowym opisem oraz charakterystyka energetyczna w dwóch egzemplarzach (jeśli dotyczy), materiały pomocnicze (zestawienie więźby dachowej, wykaz materiałów instalacyjnych, obliczenia statyczne)
 • Informacje formalno-prawne:  oświadczenie projektantów – wymagane prawem potwierdzenie, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; obowiązki architekta adaptującego – wykaz i zakres prac niezbędny do przystosowania domu do warunków lokalnych panujących na działce i stworzenia projektu budowlanego, informacje o alternatywnych rozwiązaniach technicznych i instalacyjnych – wyjaśnienie konieczności zastosowania w projekcie jednoznacznych rozwiązań projektowych.
 • lista dopuszczalnych zmian w projekcie niewymagających zgody pracowni – wykaz szeregu zmian, które może wprowadzić architekt dokonujący adaptacji, bez dodatkowej zgody autorów projektu.

Adaptacja projektu

Dokumentację PZT (projekt zagospodarowania terenu) przygotowuje architekt adaptujący. Tę część należy zlecić we własnym zakresie lokalnemu projektantowi, który opracuje go według danych zawartych w PAB i PT dostosowując projekt do warunków lokalnych i indywidualnych wymagań.

Kupując projekt gotowy w Pracowni otrzymujesz wymaganą prawem dokumentację do jednorazowej realizacji domu.

PZT

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje m.in.:

 • projektowane zagospodarowanie działki: usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych
 • układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich
 • układ sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, z przyłączami do sieci zewnętrznych i wewnętrznych urządzeń budowlanych
 • sposób dostępu do drogi publicznej
 • określenie granic działki, ukształtowanie terenu
 • informacje o zakazach i innych uwarunkowaniach wynikających z przepisów odrębnych, dotyczących m. in. zagrożeń dla środowiska, wpływie eksploatacji górniczej, wpisie do rejestru zabytków lub innych wynikających z zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy
 • informację o obszarze oddziaływania obiektu

PAB

Projekt architektoniczno-budowlany obejmuje m.in.:

 • projektowany układ przestrzenny oraz formę architektoniczną obiektu budowlanego pokazaną na rysunkach elewacji, rzutów kondygnacji i przekrojów
 • zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego
 • charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, takie jak zestawienie powierzchni, kubatury, wysokość, wymiary, liczba kondygnacji
 • opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
 • parametry techniczne charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko
 • informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniającego użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem
 • informacja i postanowienie udzielające zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, jeżeli zostało wydane
 • inne wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia

PT

 • Projekt techniczny obejmuje m.in.:
 • projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych
 • geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu
 • rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne przegród budowlanych
 • rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego oraz sposób powiązania instalacji z sieciami zewnętrznymi 
 • podstawowe wyniki obliczeń z doboru rodzaju i wielkości urządzeń instalacyjnych
 • charakterystykę energetyczną budynku
 • w zależności od potrzeb: szczegółowe rysunki wykonawcze i inne opracowania projektowe

Architekci dyżurni ARCHIPELAGU są do Państwa dyspozycji! 

KONTAKT 

telefon: 71 798 38 00
e-mail: biuro@archipelag.pl

Biuro jest czynne:


 • Poniedziałek - piątek: od 8:00 do 16:00

Serdecznie zapraszamy!

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG


Zobacz również:

Bezpłatna pomoc architekta

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą.

Zamawiając usługi forum i dzienników budowy, przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę na świadczenie tych usług i przetwarzanie przez Usługodawcę, którym jest Pracownia Projektowa ARCHIPELAG A. Wójciak, R. Wójciak Sp. J., jako Administratora danych, podanych w formularzu danych osobowych, na zasadach wskazanych w Regulaminie i Polityce Prywatności serwisu ARCHIPELAG.pl.

Jeśli chcesz także otrzymywać bonusy i informacje dotyczące akcji promocyjnych naszych i naszych Partnerów, wyraź zgodę dodatkową i zaznacz odpowiednie pole. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, którym jest Pracownia Projektowa ARCHIPELAG A. Wójciak, R. Wójciak Sp. J. z siedzibą: ul. M. Smoluchowskiego 56/3, 50-372 Wrocław, nr KRS 0000123673, NIP: 897-16-05-744, REGON: 931987209:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy Cię, że (przeczytaj klauzulę informacyjną):

czytaj całość ›
Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe do wypełnienia