Ulubione projekty

Twoja lista jest pusta

Dodano projekt

Usunięto projekt

Domy na wąską działkę

Do wąskiej działki bardzo trudno jest dopasować projekt katalogowy, trzeba bowiem uwzględnić wymagane odległości od granicy działki (4 m - gdy są okna lub drzwi; 3 m - gdy ściana nie ma otworów okiennych i drzwiowych). Trzeba przy tym pamiętać, że prawdopodobnie będziemy zaglądać sąsiadom w okna, a oni nam. Nie da się również wykluczyć, że stosunkowo wysokie i blisko siebie stojące budynki będą nawzajem przesłaniać sobie widok i ograniczać dostęp światła.
Znacznym problemem jest również odpowiednie zagospodarowanie terenu oraz znalezienie miejsca na garaż lub wiatę. Najlepsze rozwiązanie, czyli ustawienie garażu obok domu, na wąskiej działce nie wchodzi w rachubę. Natomiast umiejscowienie go w bryle budynku znacznie zmniejszy jego powierzchnię użytkową w części frontowej. Pozostaje zatem usytuowanie przed lub za budynkiem. W pierwszym przypadku trzeba pamiętać, że garaż lub wiata będą najbardziej eksponowanymi elementami domu, w drugim zaś, że droga dojazdowa zajmie dużą część działki.
Jak widać, w przypadku wąskiej działki wybór odpowiedniego projektu jest szczególnie ważny. Na takich działkach projekt domu składa się zazwyczaj z dwóch kondygnacji: parteru i użytkowego poddasza, które ma wysoką ściankę kolankową, aby maksymalnie powiększyć powierzchnię użytkową (dom parterowy da się wybudować jedynie w przypadku, gdy działka jest bardzo długa). Elewacja frontowa, w której najczęściej umieszcza się główne drzwi wejściowe, jest znacznie węższa od elewacji bocznych. Projekty mieszczą się na planie wydłużonego prostokąta.

Prawo Budowlane - usytuowanie domu na działce

O usytuowaniu budynku na działce mówi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póź. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.).
§ 12. 1. Jeżeli z przepisów § 13, 60, 271 i 273 lub przepisów odrębnych nie wynikają inne wymagania, budynki na działce budowlanej sytuuje się od granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości nie mniejszej niż:
  • 4 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy,
  • 3 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy.
2. Odległość od granicy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, mierzy się w poziomie od najbliższej krawędzi zewnętrznej otworu drzwiowego lub okiennego ściany lub w połaci dachowej budynku zwróconej w stronę tej granicy lub od najbliższej krawędzi otworu okiennego umieszczonego w dachu.
3. Sytuowanie ściany budynku w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy, jeżeli:
  • wynika to z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo
  • nie jest możliwe zachowanie odległości, o której mowa w ust. 1 pkt 2, ze względu na rozmiary działki.
4. Jeżeli na sąsiedniej działce:
  • w odległości od 1,5 m do 3 m od granicy istnieje budynek ze ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych albo wydano decyzję o pozwoleniu na budowę tak usytuowanego budynku, dopuszcza się sytuowanie ściany budynku bez otworów okiennych lub drzwiowych w takiej samej odległości od tej granicy, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej,
  • bezpośrednio przy granicy istnieje budynek ze ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych albo wydano decyzję o pozwoleniu na budowę tak usytuowanego budynku, dopuszcza się sytuowanie ściany budynku bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy tej granicy, przylegającej do istniejącej ściany, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Przykładowe projekty nadające się na wąską działkę: