Ulubione projekty

Twoja lista jest pusta

Dodano projekt

Usunięto projekt

Kto jest kim na budowie?

Kto jest kim na budowie?

Według Prawa Budowlanego uczestnikami procesu budowlanego są: inwestor, kierownik budowy, wykonawca, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz projektanci (np. nadzór autorski). Sporadycznie na placu budowy pojawia się również geodeta, jednak formalnie nie jest on uczestnikiem procesu budowlanego. 

Kierownik budowy

Kierownik budowy sprawuje samodzielną funkcję techniczną i jest zobowiązany do przedstawienia inwestorowi odpowiednich dokumentów stwierdzających posiadane przez niego uprawnienia i jego przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego oraz aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej.

Choć przyjęło się, że kierownik budowy działa z ramienia wykonawcy, to najczęściej do budowy domu jednorodzinnego wynajmowane są firmy niewielkie, niedysponujące osobą o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, która mogłaby pełnić tę funkcję. W związku z tym inwestor sam musi zatrudnić odpowiedniego człowieka - w takiej sytuacji nie jest konieczne ustanawianie nadzoru inwestorskiego i zatrudnianie inspektora, ponieważ kierownik budowy powinien dbać o interesy zatrudniającego go inwestora.

W przypadku gdy firma budowlana zatrudnia kierownika budowy, warto ustanowić nadzór inwestorski, który choć łączy się z dodatkowymi kosztami - zapewni dokładną kontrolę jakości wykonywanych prac.

Do praw i obowiązków kierownika budowy należą:

 • protokolarne przejęcie i zabezpieczenie placu budowy, jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
 • bezpośredni nadzór nad pracami na budowie
 • umieszczenie tablicy informacyjnej w widocznym miejscu
 • prowadzenie dziennika budowy
 • dbanie, aby prace były prowadzone zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami prawa i BHP oraz obowiązującymi normami
 • jeśli nie został ustanowiony nadzór inwestorski, przeprowadzanie odbiorów technicznych i ocenianie poziomu zaawansowania prac
 • wstrzymanie prac i wystąpienie o zmiany w dokumentacji projektowej (uzasadnione względami technicznymi lub bezpieczeństwem)
 • po zakończeniu budowy sporządzenie dokumentacji powykonawczej i zgłoszenie budynku do odbioru, z wpisem do dziennika
 • umieszczenie na budowie tablicy informacyjnej koloru żółtego o wymiarach 90x70 cm, na której powinny się znaleźć:

- określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres ich prowadzenia

- numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i telefon odpowiedniego organu nadzoru budowlanego,

- dokładne dane teleadresowe inwestora

- dokładne dane teleadresowe wykonawcy (wykonawców) robót

- dokładne dane teleadresowe kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektantów

- numery telefonów alarmowych

- numer telefonu okręgowego inspektora pracy

- prowadzenie dokumentacji budowy, w szczególności dziennika budowy

Oświadczenie o przejęciu obowiązków przez kierownika budowy powinno zostać dołączone do zawiadomienia o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Nadzór inwestorski to forma kontroli robót budowlanych prowadzona po to, aby chronić interesy inwestora. Zatrudnienie inspektora nadzoru w przypadku budownictwa jednorodzinnego nie jest obowiązkowe (choć może zostać narzucone w decyzji o pozwoleniu na budowę), ale może być bardzo przydatne, zwłaszcza gdy kierownik budowy został zatrudniony przez firmę wykonawczą. Jednak, jeśli kierownik budowy działa na podstawie bezpośredniej umowy z inwestorem, stając się w ten sposób jego przedstawicielem, dodatkowe zatrudnianie inspektora nadzoru jest jedynie niepotrzebnym wydatkiem.

Prawa i obowiązki inspektora (art.25 ustawy Prawo budowlane):

 • sprawdzanie zgodności realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę
 • dbanie o jakość materiałów i prowadzonych prac
 • dbanie o bezpieczeństwo na budowie
 • ocena poziomu zaawansowania robót, co jest podstawą do realizacji umówionych z wykonawcą płatności
 • odnotowywanie wszelkich usterek w dzienniku budowy, a następnie dopilnowanie, aby zostały usunięte
 • inspektor ma prawo wymagać od kierownika budowy wprowadzenia stosownych poprawek, a w razie rażących nieprawidłowości, zagrażających bezpieczeństwu na budowie lub poważnym odstępstwom od projektu, może zażądać wstrzymania robót

Inspektor nadzoru może nakazać kierownikowi budowy usunięcie nieprawidłowości, wykonanie prób lub ekspertyz, okazania dokumentów potwierdzających dopuszczenie materiałów i urządzeń do stosowania w budownictwie mieszkaniowym, naprawienie źle wykonanych prac. Polecenia te potwierdza wpisem do dziennika budowy.

Oświadczenie o przejęciu obowiązków przez inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile nadzór inwestorski został ustanowiony, powinno zostać dołączone do zawiadomienia o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

UWAGA: Inspektor nadzoru inwestorskiego, podobnie jak kierownik budowy, jest uczestnikiem procesu budowlanego oraz sprawuje samodzielną funkcję techniczną i jest zobowiązany do przedstawienia inwestorowi odpowiednich dokumentów stwierdzających posiadane przez niego uprawnienia i jego przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego oraz aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej.

Nadzór autorski

Tak jak w przypadku nadzoru inwestorskiego, także ustanawianie nadzoru autorskiego w budownictwie jednorodzinnym nie jest konieczne, chyba że zostało to narzucone w decyzji o pozwoleniu na budowę. Przy budowie domu jednorodzinnego, zwłaszcza realizowanej według projektu typowego, jest to niezwykle rzadkie, ponieważ niewiele wnosi, generując jedynie dodatkowe koszty. Jednakże gdy w grę wchodzi projekt bardziej skomplikowany, z indywidualnymi i kosztownymi rozwiązaniami architektonicznymi, nadzór autorski może być bardzo przydatny.

Najczęściej do nadzoru autorskiego inwestor zobowiązuje autora projektu (szczególnie przy skomplikowanym projekcie indywidualnym) lub projektanta, który wykonał adaptację projektu gotowego i przygotował projekt budowlany. Nadzór może również prowadzić osoba w ogóle nie związana z etapem projektowania, posiadająca jednak odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Może być to ta sama osoba, która sprawuje funkcję kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nadzór autorski polega głównie na kontrolowaniu, czy wykonywane prace są zgodne z projektem oraz rozstrzyganiu, czy zaproponowane przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego lub samego inwestora rozwiązania (różne od przewidzianych w projekcie) są możliwe do wprowadzenia.

Oświadczenie o przejęciu obowiązków przez projektanta sprawującego nadzór autorski, o ile został on ustanowiony, powinno zostać dołączone do zawiadomienia o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

UWAGA: Nadzór autorski może prowadzić ta sama osoba, która sprawuje nadzór inwestorski. Również kierownik budowy może zostać zobowiązany do prowadzenia nadzoru autorskiego. Nie można jednak łączyć funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika

Projektanci 

Czyli: architekt, konstruktor, projektanci instalacji. Projektant może prowadzić nadzór autorski na budowie. Jest on upoważniony do wejścia na budowę i dokonania wpisu w dzienniku budowy, nawet jeśli nie został zatrudniony. Jeżeli stwierdzi, że prace nie są prowadzone zgodnie z projektem, może żądać wstrzymania robót budowlanych.

Wykonawcy 

To firmy budowlane lub indywidualni fachowcy wykonujący prace budowlane.

Geodeta 

To osoba z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi umożliwiającymi wykonywanie prac geodezyjnych na budowie. Geodeta jest potrzebny co najmniej dwukrotnie w czasie realizacji inwestycji – na samym początku oraz po zakończeniu robót budowlanych. Przed rozpoczęciem robót geodeta (uprawniony) musi wytyczyć w terenie położenie obiektu, który ma zostać wybudowany i dokonać stosownego wpisu w dzienniku budowy, natomiast po zakończeniu budowy dokonuje pomiarów powykonawczych i sporządza dokumentację nazywaną inwentaryzacją geodezyjną.

 


Może Cię zainteresować:

Bezpłatna pomoc architekta

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą.

Zamawiając usługi forum i dzienników budowy, przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę na świadczenie tych usług i przetwarzanie przez Usługodawcę, którym jest Pracownia Projektowa ARCHIPELAG A. Wójciak, R. Wójciak Sp. J., jako Administratora danych, podanych w formularzu danych osobowych, na zasadach wskazanych w Regulaminie i Polityce Prywatności serwisu ARCHIPELAG.pl.

Jeśli chcesz także otrzymywać bonusy i informacje dotyczące akcji promocyjnych naszych i naszych Partnerów, wyraź zgodę dodatkową i zaznacz odpowiednie pole. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, którym jest Pracownia Projektowa ARCHIPELAG A. Wójciak, R. Wójciak Sp. J. z siedzibą: ul. M. Smoluchowskiego 56/3, 50-372 Wrocław, nr KRS 0000123673, NIP: 897-16-05-744, REGON: 931987209:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy Cię, że (przeczytaj klauzulę informacyjną):

czytaj całość ›
Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe do wypełnienia