Ulubione projekty

Twoja lista jest pusta

Dodano projekt

Usunięto projekt

Dokumenty

Umowa o projektowanie domu

Niezależnie od tego, czy rzecz dotyczy opracowania projektu indywidualnego czy adaptacji projektu gotowego, umowa o projektowanie domu musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Powinna ona zawierać dokładnie określony zakres zleconych prac, termin ich wykonania, ustalenie wysokości i terminów płatności wynagrodzenia oraz obowiązki stron umowy.

Obowiązki architekta:

  • opracowanie projektu budowlanego zgodnie z warunkami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a także zgodnie z przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz Polskimi Normami
  • zapewnienie udziału projektantów mających uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalności (konstruktor, instalator, projektant sieci zewnętrznych itd.) oraz koordynowanie wykonywanych przez nich projektów branżowych
  • uzyskanie, z upoważnienia klienta, decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • uzyskanie, z upoważnienia klienta, uzgodnień i opinii wymaganych do zatwierdzenia projektu budowlanego
  • wyjaśnianie wątpliwości dotyczących przygotowywanego projektu oraz uzgadniania z klientem zawartych w nim rozwiązań
  • pełnienie nadzoru autorskiego na życzenie klienta (wynagrodzenie za te czynności powinno być ustalone odrębnie)

Obowiązki inwestora:

  • dostarczenie wszystkich dokumentów i map koniecznych do opracowania projektu budowlanego (wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy, aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500, uzgodnienia z dostawcami mediów, wyniki badań gruntu - załatwienie części, a nawet wszystkich tych dokumentów można zlecić architektowi);
  • regulowanie płatności w ustalonych terminach i wysokości.

Poza obowiązkami w umowie należy także ustalić konsekwencje niedotrzymania jej warunków (kary umowne za niedotrzymanie terminów oraz sytuacje, w których jedna ze stron z winy drugiej może odstąpić od umowy itd.). Dobrze jest także umieścić w niej zapis mówiący, że w razie gdyby przedstawiona koncepcja (nie projekt!) nie odpowiadała klientowi, architekt będzie zobowiązany do przedstawienia innej wersji według otrzymanych wskazówek (może to powodować przedłużenie terminu jej wykonania, lecz nie powinno podwyższać kwoty wynagrodzenia).

Ważnym elementem jest również ustalenie warunków i zasad zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu zleconych prac zarówno związanych z projektem, jak i np. kompletowaniem dokumentacji.


Może Cię zainteresować

Bezpłatna pomoc architekta

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą.

Warunki wycofania zgody

Przy czym zgoda wyrażona na zakres przetwarzania wskazany w niniejszym

czytaj całość ›
Pouczenie

Jednocześnie Administrator informuje, że podane w formularzu dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane

czytaj całość ›
Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe do wypełnienia