Ulubione projekty

Twoja lista jest pusta

Dodano projekt

Usunięto projekt

Dokumenty

Dziennik budowy

Podstawowym dokumentem, który powinien znajdować się na budowie przez cały okres jej trwania, jest dziennik budowy. Zapisy w nim umieszczane powinny odzwierciedlać przebieg robót oraz wszystkie zdarzenia i okoliczności, mające znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywanych prac.

Jak prowadzić dziennik budowy?

Dziennik budowy należy zarejestrować w odpowiednim organie nadzoru budowlanego jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Za prowadzenie i przechowywanie dziennika odpowiedzialny jest kierownik budowy, ale prawo dokonywania wpisów mają:

 • kierownik budowy
 • kierownik robót
 • inwestor
 • inspektor nadzoru inwestorskiego
 • projektant (nadzór autorski)
 • osoby wykonujące prace geodezyjne
 • pracownicy organów nadzoru budowlanego oraz innych organów uprawnionych do przeprowadzania kontroli (wpisy dotyczące czynności kontrolnych)

W dzienniku powinny być odnotowywane najważniejsze informacje dotyczące przebiegu budowy, m.in.:

 • wpisanie osób, którym powierzono kierownictwo i nadzór na budowie
 • daty rozpoczęcia i zakończenia etapów robót
 • dane poszczególnych kierowników robót
 • zgłoszenia do odbioru i dokonanie odbiorów robót ulegających zakryciu oraz zakończonych
 • zalecenia inspektora nadzoru inwestorskiego
 • zmiany w stosunku do projektu niewymagające zmiany pozwolenia na budowę
 • zgłoszenie do odbioru końcowego i zapis o jego dokonaniu

Po zakończeniu budowy oryginał dziennika jest przekazywany do właściwego organu nadzoru budowlanego wraz z dokumentacją powykonawczą, kopię zaś zatrzymuje inwestor, który powinien ją przechowywać w użytkowanym obiekcie.

Pozostałe dokumenty, które kierownik budowy powinien przechowywać na terenie budowy, to egzemplarz projektu budowlanego (i wykonawczego, jeśli został przygotowany) oraz wszystkie inne dokumenty stanowiące podstawę do wykonywania prac, czyli pozwolenie na budowę, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, operaty geodezyjne i książka obmiarów. W przypadku prowadzenia budowy metodą montażu konieczny jest także dziennik montażu. Dokumenty te powinny być udostępniane na żądanie przedstawicieli uprawnionych organów (nadzór budowlany, straż pożarna, policja, straż miejska itp.).


Czytaj również:

 • Adaptacja projektu

  Każdy projekt gotowy wymaga adaptacji do działki, na której chcemy go wybudować. Adaptacja projektu gotowego jest konieczna, aby uzyskać pozwolenie na budowę. Polega ona na dostosowaniu projektu do lokalnych warunków [...]

  Więcej
Bezpłatna pomoc architekta

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą.

Warunki wycofania zgody

Przy czym zgoda wyrażona na zakres przetwarzania wskazany w niniejszym

czytaj całość ›
Pouczenie

Jednocześnie Administrator informuje, że podane w formularzu dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane

czytaj całość ›
Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe do wypełnienia