Ulubione projekty

Twoja lista jest pusta

Dodano projekt

Usunięto projekt

Wokół domu

Kto odbiera budowę domu?

Odbiorem budowy domu, a właściwie z formalno-prawnego punktu widzenia przyjęciem przez organ bez sprzeciwu zawiadomienia o zakończeniu budowy zajmuje się:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jest to organ administracji rządowej I instancji w sprawach nadzoru budowlanego, wykonujący zadania na szczeblu powiatu, działając na podstawie:

1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 290)

2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 23)

3. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym administracji (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 1015 z późn. zm.)

4. przepisów odrębnych

5. regulaminu organizacyjnego

Komplet dokumentacji do zgłoszenia zakończenia budowy lub pozwolenia na użytkowanie:

1. Zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (w przypadku nowego budynku mieszkalnego – numer budynku);

2. Dziennik budowy (oryginał) – po wykorzystaniu do zwrotu;

3. Oświadczenie kierownika budowy:

  • o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami;
  • o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

4. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

5.  W razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę do zawiadomienia należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego o ile został ustanowiony.

6. W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w oświadczeniu zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określające szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, uwzględniając zawartość projektu budowlanego w celu zapewnienia czytelności danych.

7.  Protokoły badań i sprawdzeń:

  • Protokół kominiarski o drożności przewodów (spalinowych lub dymowych) i prawidłowym działaniu wentylacji grawitacyjnej oraz prawidłowym podłączeniu urządzeń grzewczych (kserokopia)
  • Protokół pomiarów wewnętrznej instalacji elektrycznej (kserokopia),
  • Protokół odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnej lub oświadczenie kierownika robót instalacji sanitarnych o szczelności przyłącza i szamba albo w przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków – oświadczenie kierownika robót instalacji sanitarnych o prawidłowości jej wykonania i zaświadczenie z Urzędu Gminy o braku sprzeciwu przyjęcia zgłoszenia oczyszczalni do eksploatacji
  • Protokół szczelności instalacji gazowej (kserokopia)
  • Protokół odbioru przyłącza gazowego (kserokopia)
  • Protokół odbioru przyłącza wodociągowego (kserokopia)
  • Protokół odbioru przyłącza energetycznego (kserokopia)

8. Inwentaryzacja geodezyjna podwykonawcza.

9. Oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Państwowej Straży Pożarnej (w przypadku pozwolenia na użytkowanie)

To również może Cię zainteresować:

Bezpłatna pomoc architekta

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą.

Zamawiając usługi forum i dzienników budowy, przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę na świadczenie tych usług i przetwarzanie przez Usługodawcę, którym jest Pracownia Projektowa ARCHIPELAG A. Wójciak, R. Wójciak Sp. J., jako Administratora danych, podanych w formularzu danych osobowych, na zasadach wskazanych w Regulaminie i Polityce Prywatności serwisu ARCHIPELAG.pl.

Jeśli chcesz także otrzymywać bonusy i informacje dotyczące akcji promocyjnych naszych i naszych Partnerów, wyraź zgodę dodatkową i zaznacz odpowiednie pole. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, którym jest Pracownia Projektowa ARCHIPELAG A. Wójciak, R. Wójciak Sp. J. z siedzibą: ul. M. Smoluchowskiego 56/3, 50-372 Wrocław, nr KRS 0000123673, NIP: 897-16-05-744, REGON: 931987209:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy Cię, że (przeczytaj klauzulę informacyjną):

czytaj całość ›
Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe do wypełnienia