Projekty domów
do 120m²

Projekty domów
120 - 160m²

Projekty domów
powyżej 160m²

Wszystkie
projekty domów

Projekty domów
z dopłatą

Zadzwoń:
(071) 798 38 00

 
2002-08-05
Zanim zaczniesz budować  

Ile kosztują pozwolenia?

Od samego początku budowy czyli od momentu zdobywania pozwoleń ponosimy koszty - za wydanie wniosku za decyzji pozwolenia. Warto wiedzieć wcześniej ile to kosztuje...

Składając wnioski podczas procesu budowlanego uiszczmy opłatę skarbową. Dotyczy to zarówno decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jak i pozwolenia na budowę. Wysokość tych opłat okreśła załącznik do ustawy z 9 wrześńia 2000 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 86 poz. 960 ze zmianami).

Każde podanie (np. wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu wniosek o wydanie pozwolenia na budowę) kosztuje 5 zł. Dodatkowo od każdego załącznika do wniosku płaci się 50 gr opłaty skarbowej. Ze zwolnienia od tych opłat korzystają podania i załączniki:

 • dotyczące budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych
 • wnoszenie przez osoby których stan ubóstwa jest niewątpliwie znaczny

Opłata za decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zależy od rodzaju budynku i wynosi:

 • dla budynków razem z instalacjami i urządzeniami technicznymi przeznaczonych na działalność związaną z produkcją handlem administracją rzemiosłem wystawiennictwem i kultem religijnym - 190 zł
 • dla budowli o których mowa w przepisach prawa budowlanego (w tym domu) z wyłączeniem lokalnych inwestycji dla realizacji celów publicznych - 228 zł
 • dla zespołu garaży - 152 zł
 • dla budynków gospodarczych i garaży - 38 zł
 • dla ponadlokalowych inwestycji liniowych - 190 zł

Zatwierdzenie projektu budowlanego kosztuje 38 zł

Pozwolenie na budowę w zależności od rodzaju obiektu kosztuje:

 • garażu i budynku przeznaczonego na wykonywanie w nim działalności gospodarczej innej niż rolnicza - 1 zł za każdy m kw. powierzchni użytkowej ale nie więcej niż 555 zł
 • budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 8 zł
 • instalacji sieciowej studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 14 zł
 • inwestycji liniowych z wyjątkiem budowlanych w rolnictwie - 4164 zł
 • innego obiektu w tym domu - 140 zł

Pozwolenie na budowę domu kosztuje 140 zł

W razie wydania pozwolenia na budowę o funkcji mieszanej przy obliczaniu opłaty nie uwzględnia się powierzchni części mieszkalnej.

Nie podlegają opłacie skarbowej [...] podania i załączniki do podań czynności urzędowe zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1. pkt 2 Ustawy o opłacie skarbowej z dn. 9 września 2000 r. z późniejszymi zmianami)

Z opłaty skarbowej zwolnione są następujące pozwolenia na budowę:

 • wydane w sprawach budowy lub odbudowy obiektów zniszczonych lub uszkdzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych
 • budynków służby zdrowia szkolnych oraz przeznaczonych na cele naukowe socjalne i kulturalne.

Pozwolenia wydane na rozbudowę (przebudowę) obiektów wynoszą 50% ww.stawek.

Pozwolenia na użytkowanie wieczyste obiektu budowlanego kosztują różnie w zależności od rodzaju obiektu do którego się odnoszą. I tak gdy chodzi o pozwolenia na:

 • zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego - opłata skarbowa wynosi 75% stawek określonych przy pozwoleniu na budowę
 • obiektu wybudowanego bez pozwolenia na budowę - 150% ww. stawek
 • w pozostałych wypadkach 25% ww. stawek

Nie pobiera się opłaty skarbowej od pozwoleń na użytkowanie:

 • wydanych w sprawach budowy lub odbudowy obiektów zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych
 • budynków służby zdrowia szkolnych oraz przeznaczonych na cele naukowe socjalne i kulturalne.

Od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego pobiera się opłatę w wysokości 28 zł.

Wyszukiwanie tekstowe: